wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w dniu 27 czerwca 2017r o godzinie 13:00 w restauracji „JANETA”, która mieści się w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Słowackiego 10 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

W przypadku braku wymaganej frekwencji wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim na dzień 27 czerwca 2017r na godzinę 13:30 w restauracji „JANETA”, która mieści się w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Słowackiego 10.

Porządek obrad :

1. Otwarcie ,wybór Prezydium , 2 Komisji (Mandatowej ,Uchwał i Wniosków),przyjęcie

regulaminu i porządku obrad.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok .

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym :

a . Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny odpowiedniości członków

Zarządu za rok 2016.

b. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny polityki wynagradzania ,oraz

ocena polityki zmiennych składników wynagrodzeń i jej realizacji za 2016 rok .

7. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania Zasad ładu

korporacyjnego.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego wraz z opinią

biegłego rewidenta.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

c) ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego ,

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego,

e) udzielenia Zarządowi absolutorium,

f) pokrycia straty za 2016 rok

11. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego,

12. Wolne wnioski.

13. Zatwierdzenie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków .

14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy ,że zgodnie z § 24 statutu ,sprawozdanie roczne i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.