PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

Rozdział 1 . Postanowienia ogólne
§ 1
Użyte określenia oznaczają:
1) Bank – Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim;
2) bank przekazujący/dostawca przekazujący – bank, z którego przenoszony jest rachunek (w tym Bank);
3) bank przyjmujący/dostawca przyjmujący – bank, do którego przenoszony jest rachunek (w tym Bank);
4) dotychczasowy rachunek – rachunek Klienta w Banku;
5) dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
6) Klient – klient indywidualny (Klient);
7) Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o europejskim Obszarze
Gospodarczym (lista krajów dostępna na stronie internetowej www.uniaeuropejska.org/europejski-obszargospodarczy );
8) rachunek płatniczy – rachunek umożliwiający dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek,
dokonywanie wypłat gotówki z tego rachunku oraz zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych (np. rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy);
9) Upoważnienie – upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego złożone przez klienta w banku
przyjmującym;
10) Usługi płatnicze – polecenia zapłaty i zlecenia stałe, regularnie przychodzące na rachunek Klienta
polecenia przelewu i polecenia zapłaty;
11) Wniosek – wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego będący załącznikiem do Upoważnienia złożony
przez Klienta w banku przyjmującym.
Rozdział 2 . Zasady przenoszenia Rachunków płatniczych
§ 2
1. Przeniesie rachunku płatniczego jest możliwe w odniesieniu do rachunków płatniczych umożliwiających co
najmniej:
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;
3) zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.
2. W sytuacji, gdy bank przyjmujący, nie świadczy usług świadczonych przez bank przekazujący w ramach
prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest on obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku
otwieranego przez niego dla Klienta w ramach przeniesienia rachunku.
§ 3
1. Klient zainteresowany przeniesieniem rachunku składa Upoważnienie i Wniosek w Banku przyjmującym.
Wzór Upoważnienia oraz Wniosku, dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bswodzislaw.pl i w
placówkach Banku.
2. Po złożeniu przez Klienta upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego i w zakresie w nim
określonym, bank przyjmujący podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego
Klienta lub usług powiązanych z rachunkiem płatniczym wskazanych przez Klienta w zakresie, w jakim Bank
przyjmujący świadczy takie usługi. W przypadku, gdy rachunek płatniczy jest prowadzony dla dwóch lub
więcej Klientów, upoważnienia udzielają wszyscy Klienci.
2. Upoważnienie i Wniosek jest składane w postaci papierowej, w języku polskim i musi zostać podpisane
zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku przekazującym ( w banku, w którym Klient posiada rachunek
płatniczy, który będzie przenoszony).
3. Niezgodność podpisu na złożonym Wniosku lub Upoważnieniu stwierdzona przez bank przekazujący
spowoduje odmowę realizacji procesu przeniesienia rachunku przez bank przekazujący. Bank przekazujący
powinien niezwłocznie przekazać informacje o tym fakcie do banku przyjmującego.
4. W przypadku, gdy złożony wraz z Upoważnieniem Wniosek zawiera żądanie przeniesienia zleceń stałych
dotyczących poleceń przelewu oraz poleceń zapłaty, data określona we Wniosku, od której mają być one
realizowane, powinna przypadać na co najmniej 6 dzień roboczy licząc od daty otrzymania przez bank
przyjmujący od banku przekazującego informacji objętych Wnioskiem . Jeżeli data określona we Wniosku
przypada na dzień wcześniejszy niż ww. wówczas bank przyjmujący wykonuje je po upływie 6 dni roboczych
od dnia otrzymania od banku przekazującego informacji zawartych w ww. Wniosku.
5. W przypadku, gdy Bank występując w roli banku przyjmującego otrzyma niekompletne dane dotyczące
poleceń przelewu (zlecenia stałe i polecenia zapłaty), wykona tylko te zlecenia, co do których posiada
wymagane dane do ich realizacji. O brakujących danych poinformuje bank przekazujący i Klienta.
6. W przypadku, gdy Klient zgodnie ze złożonym Upoważnieniem i Wnioskiem sam poinformuje płatników i
odbiorców poleceń zapłaty i zleceń stałych oraz strony trzecie dokonujące regularnych poleceń przelewów
na rachunek Klienta o nowym rachunku w banku przyjmującym, wówczas Bank działając w roli banku
przyjmującego, przekaże Klientowi, jeżeli Klient o to wnioskował, wszelkie dane umożliwiające identyfikację
tych Usług płatniczych w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tych danych od banku przekazującego.
7. Jeżeli przeniesienie Rachunku płatniczego do banku przyjmującego zakończy się rozwiązaniem umowy w
Banku, Klient zobowiązany jest do zwrotu do Banku wszelkich kart płatniczych i niewykorzystanych
blankietów czekowych, wydanych Klientowi do przenoszonego rachunku z Banku do banku przyjmującego.
8. Jeżeli przeniesienie Rachunku płatniczego do banku przyjmującego nie wiąże się z zamknięciem
Rachunku płatniczego w Banku wszelkie polecenia przelewów poza przenoszonymi Usługami płatniczymi
będą zasilać ten rachunek.
9. Klient nie może doświadczyć żadnych nieusprawiedliwionych opóźnień w procesie przeniesienia
rachunku, wynikających z winy Banku.
10.Przeniesienie rachunku z Banku do nowego banku – banku przyjmującego nie zwalnia Klienta z
zobowiązań wobec Banku (np. wynikających ze spłacanego kredytu, niespłaconych transakcji kartą płatniczą
wydaną do przenoszonego rachunku).
11. Obowiązkiem Klienta jest wyraźne wskazanie konkretnych płatności cyklicznych, w tym poleceń zapłaty i
zleceń stałych (w razie potrzeby wraz ze wskazaniem pełnych danych i identyfikatorów tych płatności),
powiązanych z rachunkiem w dotychczasowym banku (banku przekazującym) i mających podlegać
procesowi przeniesienia.
12. W celu utrzymania ciągłości płatności otrzymywanych i dokonywanych przez Klienta, zobowiązany jest
on ustanowić dokładną datę, do której jego płatności mają być realizowane przez dotychczasowy bank –
bank przekazujący i od której – przez nowy bank – bank przyjmujący.
Rozdział 3 . Zasady związane z poinformowaniem Banku o otwarciu rachunku płatniczego w innym
Państwie członkowskim
§ 4
1. Klient ma prawo poinformować Bank w placówce Banku o zamiarze otwarcia Rachunku płatniczego w
banku prowadzącym działalność w innym Państwie członkowskim.
2. Po otrzymaniu informacji o której mowa w ust 1 powyżej placówka Banku wykonuje następujące
czynności:
1) Przekaże Klientowi nieodpłatnie wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu
oraz udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile dane są dostępne w Banku;
2) Przekaże Klientowi nieodpłatnie dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach
przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na Rachunek płatniczy
Klienta w Banku w ciągu 13 miesięcy poprzedzających informację o zamiarze otwarcia rachunku
płatniczego w banku prowadzącym działalność w innym Państwie członkowskim;
3) Przekaże środki pieniężne pozostające na Rachunku płatniczym Klienta w Banku na rachunek
prowadzony przez inny bank w Państwie członkowskim, o ile Klient przekazał polecenie przelewu
umożliwiające identyfikację Klienta i jego rachunku;
4) Zamknie Rachunek płatniczy w Banku zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami, o ile Klient
złożył wymagany wniosek dotyczący rozwiązania umowy tego rachunku.
3. W przypadku, gdy na Rachunku płatniczym Klienta nie ma nieuregulowanych zobowiązań pracownik
Placówki Banku zrealizuje czynności wymienione w ust. 1 w dniu wskazanym przez Klienta, nie wcześniej
jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Klienta. Informacje do Klienta
wysyłane są przez pracownika placówki Banku na adres korespondencyjny Klienta.
4. W przypadku występowania na Rachunku płatniczym nieuregulowanych zobowiązań pracownik Placówki
Banku niezwłocznie informuje Klienta o tych przesłankach.
Rozdział 4. Przesłanki uniemożliwiające zamknięcie przeniesionego Rachunku płatniczego
§ 5
Przesłankami uniemożliwiającymi zamkniecie rachunku są:
1) Blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej na rachunku płatniczym;
2) Rachunek płatniczy służy do dokonywania spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem
kart kredytowych;
3) Dokonanie zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
4) Blokady środków na rachunku;
5) Ustanowienie kaucji środków na poczet zobowiązań Klienta wobec innego banku;
6) Saldo zerowe i zaległe opłaty, w przypadku, gdy Bank na danym rachunku uniemożliwia
przekroczenie salda rachunku, a opłaty są naliczone i nie zostały pobrane;
7) Saldo ujemne rachunku płatniczego;
8) Otwarta akredytywa, otwarte inkaso dokumentowe lub inkaso czeków w obrocie krajowym lub
dewizowym;
9)Prowadzenie dla Klienta wobec którego zostało wydane postępowanie o ogłoszeniu przez niego
upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.
10) Powiązanie z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.
Rozdział 5. Opłaty
§ 6
1. Bank nie pobiera od Klienta wnioskującego o przeniesienie rachunku lub Usług płatniczych powiązanych
z jego dotychczasowym rachunkiem opłat za udzielanie w związku z procesem przeniesienia standardowych
informacji na temat stałych płatności tego Klienta.
2. Klient nie będzie obciążany przez Bank żadnymi opłatami wynikającymi z błędów popełnionych przez
Bank w procesie przeniesienia rachunku.
3. Za wykonanie czynności bankowych innych niż związanych z przeniesieniem rachunku Bank pobiera
prowizje i opłaty określone w “Tabeli opłat i prowizji za czynności bankowe dla osób fizycznych w Banku
Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim”.
4. Aktualna tabela opłat i prowizji dostępna jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku
(www.bswodzislaw.pl).
5. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na Rachunku płatniczym w Banku w przypadku pobrania opłaty
lub prowizji za czynności inne niż związane z przeniesieniem Rachunku płatniczego.
Rozdział 6. Postanowienia końcowe
§ 7
1. W przypadku przeniesienia rachunków do lub z Banku, Klienta obowiązują postanowienia dotyczące
pozasądowych rozwiązań sporów, w tym właściwe sądy polubowne.
2. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
3. W przypadku sporu z Bankiem Klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego
Rzecznika Klienta.
4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację Klient może:
1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej Banku;
2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
5. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. O pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich są:
1) Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej: https://rf.gov.pl/;
2) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej:
https://knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/;
3) Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej:
https://zbp.pl/dla -Klientow/arbiter-bankowy/dzialalnosc/