Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
prowadzony jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości
elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.
Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.
Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest w PLN i umożliwia wyłącznie:
1) dokonywanie wpłat środków pieniężnych na Rachunek,
2) dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie
przy użyciu karty debetowej lub w placówce Banku w godzinach pracy placówki lub przy użyciu
terminala płatniczego i karty debetowej, jeżeli Posiadacz rachunku zawrze umowę o taką usługę i
Bank będzie tą usługę oferować,
3) wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich w tym transferu
środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku przez Posiadacza rachunku lub w
innym banku poprzez:
– wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, – użycie karty
debetowej,
– wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych, za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej,
– wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia
wypłaty na terytorium państw członkowskich.
4) w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty debetowej wydanej do
Podstawowego Rachunku Płatniczego Bank zapewnia możliwość dokonywania transakcji
płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty (transakcje internetowe).

 

 

Pliki do pobrania