W związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, tzw. PSD2, gdzie zapisy Dyrektywy są wprowadzane do lokalnego ustawodawstwa przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej, niektóre zapisy Dyrektywy mogą być interpretowane w nieco odmienny sposób. Dotyczy to np. kwestii pokrywania kosztów przez strony uczestniczące w transakcji płatniczej.

W związku z powyższym Bank sugeruje, aby nie realizować płatności zagranicznych w przelewach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), z opcją kosztów „OUR”.

Wybranie przez klienta opcji kosztowej „OUR” może bowiem skutkować:

– jednostronną zmianą opcji kosztowej przez bank odbiorcy;

– opóźnieniem w realizacji płatności;

– naliczeniem dodatkowych kosztów przez bank odbiorcy.

Rekomendowaną opcją kosztową dla tych płatności jest „SHA” (tzn. taka, w której koszty banku wysyłającego ponosi zleceniodawca, a koszty banków trzecich ponosi beneficjent). „SHA” jest zgodnie z ustawą o usługach płatniczych jednoznacznie obowiązującą opcją kosztową.