faktoring

Faktoring jest korzystnym rozwiązaniem, gdy:

 • firmie zależy na szybkim dostępie do środków  finansowych za sprzedane na termin towary lub świadczone usługi (przyspieszenie spływu należności) i poprawie płynnosci finansowej,
 • firma prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności, stosujac terminy płatności faktur nawet do 120 dni,
 • firma posiada ma odbiorców towarów lub usług i wysoki poziom należności,
 • firma boryka się z trudnościami w ściąganiu należności, dążąc do poprawy terminowości regulowania należności przez swych kontrahentów,
 • firma chce zdyscyplinować kontrahentów do terminowego wywiazywania się z płatności,
 • firma nie ma wymaganych zabezpieczeń, aby ubiegać się o kredyt bankowy,
 • firma jest w fazie wzrostu, a szybki rozwój rodzi dodatkowe potrzeby w zakresie finansowania sprzedaży i w zakresie lepszej kontroli portfela należności,
 • firma ma możliwość uzyskania rabatów cenowych u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań.
Faktoring jest sposobem na zapewnienie przedsiębiorstwu bieżącego finansowania. Najczęściej stanowi uzupełnienie dla kredytu bankowego.Faktoring jest forma krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów. Polega na nabywaniu, na podstawie cesji, przez firmę faktoringową (Faktora) niewymagalnych wierzytelności handlowych Klienta przysługujących mu od odbiorców. Usłudze tej może towarzyszyć przejęcie przez Faktora ryzyka wypłacalności odbiorców lub opóźnienia w zapłacie należności (mówimy wtedy o tzw. faktoringu bez regresu lub pełnym). W ramach usługi faktoringu na należności przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe dotychczas „zamrożone” w niezapłaconych fakturach, które wystawił swoim odbiorcom.

W standardowej transakcji faktoringowej udział biorą trzy strony:

 • Klient (Faktorant) – przedsiębiorca podpisujący umowę z firmą faktoringowa, zbywca wierzytelności, dostawca towarów lub usług.
 • Odbiorca (Kontrahent) – podmiot zobowiązany do dokonania płatności do firmy faktoringowej, odbiorca towarów lub usług.
 • Faktor – firma faktoringowa (bank, spółka) podpisująca umowę z Klientem, kupująca wierzytelności i zobowiązująca  się do świadczenia na rzecz zbywcy tych wierzytelności określonych usług.

Faktoring to nie tylko wypłata finansowania dla Klienta z tytułu faktur nabytych przez Faktora, ale kompleksowe usługi umożliwiające:

 

 • administrowanie należnościami poprzez obsługę księgowań kontrahentów (dokonywanie wszystkich rozliczeń związanych z nabytymi wierzytelnościami),
 • monitoring portfela wierzytelności Klienta (monitorowanie terminów płatności i dochodzenie należności od kontrahentów),
 • przejęcie przez Faktora ryzyka opóźnienia lub braku zapłaty przez kontrahenta (inaczej w faktoringu bez regresu lub pełnym).
Główne zabezpieczenie stanowi globalna cesja wierzytelności od zgłoszonych do faktoringu kontrahentów. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego przez Faktora finansowania powinien być dobrze rozproszony portfel wierzytelności. Na Faktora powinny być scedowane wszystkie należności wobec danego odbiorcy zgłoszonego do faktoringu. Warunkiem koniecznym do skutecznego zawarcia transakcji faktoringowej jest brak ograniczeń w przenoszeniu wierzytelności. Poza cesja zabezpieczeniami transakcji faktoringowej najczęściej są: weksel własny „in blanco” i pełnomocnictwo do głównego rachunku bankowego Klienta oraz ubezpieczenie wierzytelności w towarzystwie ubezpieczeniowym w faktoringu bez regresu (pełnym).
Podstawowym produktem faktoringowym jest faktoring bez przejęcia ryzyka (inaczej faktoring z regresem lub faktoring niepełny). Faktor nabywa i finansuje wierzytelności Klienta, ale nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością odbiorcy. W faktoringu z przejęciem ryzyka (inaczej faktoring bez regresu lub pełny) Faktor wraz z cesja wierzytelności przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorcy lub opóźnienia
w zapłacie. Jeśli kontrahent nie będzie w stanie spłacić zadłużenia, wówczas Klient może skorzystać z ubezpieczenia transakcji handlowych.