KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że w celach zapewnienia bezpieczeństwa na mocy art. 3 ust 2 lit a i b ustawy o ochronie osób i mienia z dnia z dnia 2017.11.30 Dz.U.2017.2213, a także na podstawie art. 222 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4,138, 305 i 357) na terenie Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim prowadzony jest monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Administratorem Danych Osobowych jest Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim ul. Lucjana Mendego 26, 44-300 Wodzisław Śląski zwany dalej: Bank.

Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: info@bswodzislaw.pl; pisemnie pod adresem: Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim ul. Lucjana Mendego 26, 44-300 Wodzisław Śląski, telefonicznie 32 4553637.

W Banku wyznaczony jest INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@bswodzislaw.pl lub pisemnie na adres Banku.

Dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Banku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, nie dłużej niż 30 dni.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku na podstawie zawartych umów powierzenia.

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

Pragniemy poinformować, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, nadto w związku z cytowanym przepisem art. 11 RODO – zastosowania nie maja art. 15, art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 RODO – to jest prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych w zakresie monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);

 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);

 3. prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);

 4. ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

 5. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO);

 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

Jednocześnie informujemy, iż ma Pani/ Pan prawo;

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych,
  a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes
  Banku. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Bank nie będzie już mógł przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.