1. Czy Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do systemu eBankNet.

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

 • przygotuj dane osobowe swoje i członków Twojej rodziny, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną pobrane z systemu Banku automatycznie.

 • jeżeli na wniosku zamierzasz wskazać:

  • uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej – poprosimy Cię o skany zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;

  • kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.

 • sprawdź, jaki organ w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+

 • Zaloguj się do systemu eBankNet

 • Wejdź do zakładki „Wniosek 500+” i wybierz „Nowy wniosek”

 • Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku

 • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie

 • Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane

 • Zatwierdź i zakończ wniosek

 • Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

 • Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

3. Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – o czym pamiętać?

Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania także danych pierwszego dziecka (tj. najstarszego dziecka w wieku poniżej 18 roku życia) oraz innych członków rodziny, np. małżonka w sekcji „Dane członków rodziny”.

4. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

 • Wniosek możesz złożyć przez internet:

  • w systemie eBankNet

  • przez platformę ePUAP

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u

  • w serwisie Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

 • Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również drogą pocztową lub osobiście w Organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez Infolinię Banku.

5. Czy muszę być klientem Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do systemu eBankNet.

6. Jestem klientem Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim i mam dostęp do systemu eBankNet. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

Prosimy o kontakt z Centralą Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

7. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w którym mieszkasz, o taką informację.

8. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w systemie eBankNet, możesz wskazać konto w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim lub w dowolnym innym banku. Wskazanie rachunku w innym banku wymaga podania kodu autoryzacyjnego.

9. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono konto JUNIOR dla dzieci i młodzieży do lat 18 i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

10. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez system eBankNet będzie można go modyfikować?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

11. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie – więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

12. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • format załączników to JPG, PNG lub PDF

 • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.

 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.

 • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.

 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z Centralą Banku.

13. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

14. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie eBankNet.

Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu Emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący w gminie w której mieszkasz.

15. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

16. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

17. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

Bank BPS (bank zrzeszający banki spółdzielcze) zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.).

18. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji danego wnioskującego i jego rodziny – więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

19. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego eBankNet od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w systemie eBankNet po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w systemie. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany – oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia.

 • dostarczony – oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.

 • błąd dostarczenia – oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik Centrali Banku.

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.

Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący gminie.

Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

20. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

 1. STATUS WNIOSKU – status pobrany z systemu Emp@tia

 2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU – zawiera unikalny numer wniosku nadany przez Bank

 3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU – data złożenia wniosku w systemie Banku

 4. IMIĘ – dane osoby wnioskującej

 5. NAZWISKO – dane osoby wnioskującej

 6. PESEL – dane osoby wnioskującej

 7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera nazwę Banku, za pośrednictwem, którego został złożony

 8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO  – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie

 9. KOD DOKUMENTU – techniczny kod dokumentu nadawany przez system komputerowy Banku

 10. WERSJA DOKUMENTU – techniczny kod dokumentu nadawany przez system komputerowy Banku

21. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank?

Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w systemie eBankNet oraz w po wybraniu z menu przycisku „Wniosek 500+”. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Wniosek 500+”.

W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu Emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

22. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

Kopię złożonego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu eBankNet. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP.

Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu eBankNet, udaj się do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania i poproś o kopię wniosku.

23. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ może mieć następujące statusy:

 • przetwarzany – oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia.

 • dostarczony – oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.

 • błąd dostarczenia – oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

24. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z systemu eBankNet do organu prowadzącego w gminie poprzez system Emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu Emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku oraz nie otrzymuje żadnych danych od właściwego organu, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go, za pośrednictwem systemu Emp@tia, do wybranego przez Ciebie organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym przez Ciebie organem prowadzącym w Twojej gminie.

25. Czy Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w systemie eBankNet możliwości wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu Emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

Jako dowód przekazania wniosku do systemu Emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z dostępem i funkcjonowaniem systemu bankowości elektronicznej eBankNet, etapu rejestracji wniosku w systemie eBankNet oraz jego wysłaniem do systemu Emp@tia.

Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd miasta/gminy). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

26. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w systemie eBankNet oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

27. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem systemu eBankNet złożyć nowy wniosek na to dziecko.

28. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku BPS?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. Pamiętaj również, że przepisy prawa przewidują konsekwencje prawne za nienależnie pobrane świadczenia.

29. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim? Jaką rolę pełnią Bank, system Emp@tia i organ prowadzący w gminie?

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie eBankNet. Złożenie wniosku w oddziale Banku lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii nie jest możliwe.

Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenie złożenia wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.

Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu Emp@tia.

System Emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System Emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.

Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd miasta/gminy). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

30. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

31. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłeś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

32. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?

Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie numeru PESEL.

33. Dlaczego od 1 sierpnia 2017 r. po zalogowaniu do serwisu Banku widoczne są dwa Wnioski Rodzina 500+?

 • W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku są widoczne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:

  • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30 września 2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)

  • Wniosek na nowy okres od 1 października 2017 do 30 września 2018

 • Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

34. Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego roku?

Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczyły likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce, deklarowaniu przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w oświadczeniach zaniżonych dochodów z takiej działalności.

Zmiany we wniosku polegały przede wszystkim na maksymalnym uproszczeniu formularza, w tym np. ograniczeniu liczby miejsc, w których konieczne było załączanie dokumentów.

35. Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez system Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?

Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.