Komunikat dla Klientów na temat pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z BankiemKomunikatu dla Klientów na temat pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z BankiemInformacja dla Klientów Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim.*

Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków.

 1. Skargi, reklamacje, wnioski mogą być wnoszone przez Klienta w formie pisemnej:
  1) składanej osobiście przez Klienta – w godzinach otwarcia placówek;
  2) za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Banku: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Mendego 26;
  3) elektronicznie: mailem na adres: info@bswodzislaw.pl
 2. Skargi, reklamacje, wnioski o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 2 mogą być wnoszone przez Klienta w następujących jednostkach bankowych zajmujących się obsługą Klienta:
  1) Centrala – Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śl.;
  2) Filia w Rydułtowach;
  3) Punkty kasowe.

Termin rozpatrzenia skarg, reklamacji, wniosków.

 1. Odpowiedź na skargę, reklamację, wniosek winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez jednostkę bankową, z zastrzeżeniem skarg składanych na członka Zarządu Banku i Zarząd Banku rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej posiedzeniu.
 2. W przypadku konieczności podjęcia przez Bank czynności dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku termin o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni.
 3. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną skargę, reklamację, wniosek w terminie określonym w ust. 1, Bank informuje o tym klienta w formie pisemnej wraz z podaniem:
  1) przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji, skargi, wniosku;
  2) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy;
  3) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę, wniosek, który nie może być dłuższy niż 60 dni.
 4. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, a w określonych przypadkach t terminu określonego w ust. 2, skargę, reklamację, wniosek uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi, reklamacji, wniosków.

 1. Odpowiedź na skargę, reklamację, wniosek udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana:
  1) listem poleconym na adres korespondencyjny podany przez Klienta z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 lub
  2) wyłącznie na wniosek Klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego skarga, reklamacja, wniosek została wysłana, chyba że Klient podał w skardze, reklamacji, wniosku inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
 2. W odniesieniu do Klientów Banku, adres korespondencyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być zgodny z adresem wskazanym w umowie zawartej z Klientem, którego dotyczy skarga, reklamacja, wniosek.
 3. W przypadku braku zgodności adresu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 odpowiedź przesłana zostanie na adres wskazany w umowie zawartej z Klientem, którego dotyczy skarga, reklamacja, wniosek.
 4. W przypadku nie podania przez Klienta adresu korespondencyjnego oraz braku adresu w umowie zawartej z klientem skarga, reklamacja, wniosek pozostanie do odbioru w Centrali.
 5. W odniesieniu do Klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli skargę, reklamację, wniosek odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w skardze, reklamacji, wniosku lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Informacje dodatkowe.

 1. Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 2. Bank dopuszcza możliwość polubownego rozwiązania sporów.
 3. W razie sporu z Bankiem, Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę, reklamację, wniosek Klient może:
  1) odwołać się do Rady Nadzorczej Banku;
  2) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  3) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
 5. Przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

*) dotyczy klientów indywidualnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników.